Moderní energie
pro Vás

Blog

13.07.2017

Vyjádření k emisním limitům platných od 1. ledna 2018

Změna emisních limitů znečišťujících látek od 1. 1. 2018, stanovených vyhláškou č. 415/2012 Sb., v platném znění, výrazným způsobem ovlivní provoz spalovacích zdrojů, zejména kotelen na kapalná a pevná paliva. Zásadním způsobem se zpřísní emisní limity zejména pro TZL a NOx.

Zařízení s tepelným příkonem nad 300 kW

Kotle na pevná a kapalná paliva

Emisní limity pro spalovací zdroje jsou rozděleny podle tepelného příkonu zařízení (tedy podle příkonu v palivu), tudíž u stávajících zařízení, u kterých je zpravidla uveden výkon zařízení, je nutné zohlednit jejich účinnost (zejména u uhelných kotlů je velmi nízká a jejich stářím významně klesá).

Porovnání stávajících a navržených emisních limitů pro kotle na pevná a kapalná paliva (vztažné podmínky se nemění, proto zde nejsou uvedeny):

Specifické emisní limity platné do 31. prosince 2017

Druh paliva

Specifické emisní limity [mg.m-3]

> 0,3 - 1 MW

> 1 - 5 MW

> 5 - 50 MW

SO2

NOx

TZL

CO

SO2

NOx

TZL

CO

SO2

NOx

TZL

CO

Pevné palivo obecně

-

 

650

(11002)

250

650

-

650

(11002)

250

650

2500

(15001)

650

(5001)

(1102)

650

(1001)

(2505)

400

(3001)

(6505)

Paliva dle

§ 15 odst. 5

-

650

150

300

-

650

150

300

-

650

150

300

Kapalné palivo

-

500

-

175

-

500

100

175

1700

450

100

175

Vysvětlivky:

1) Vztahuje se na spalovací stacionární zdroje s fluidním ložem.

2) Vztahuje se na spalování pevných paliv ve výtavném topeništi.

3) Vztahuje se na spalování propan butanu.

4) Vztahuje se na spalování paliv mimo veřejné distribuční sítě.

5) Vztahuje se na spalování biomasy pro spalování ve stacionárních zdrojích.

Specifické emisní limity platné od 1. ledna 2018

Druh paliva

Specifické emisní limity [mg.m-3]

>0,3-1 MW

>1-5 MW

>5-50 MW

SO2

NOx

TZL

CO

SO2

NOx

TZL

CO

SO2

NOx

TZL

CO

Pevné palivo

-

 

600

100

400

-

500

50

500

15001

500

30

300 (5003)

Kapalné palivo

-

130

-

80

-

130

(4504)

50

80

15004

130

(4504)

30

80

Vysvětlivky:

1) Na spalovací stacionární zdroje spalující hnědé uhlí, provozované nejvýše 3200 provozních hodin ročně, se vztahuje specifický emisní limit 2000 mg.m-3.

2) Pokud nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 200 mg.m-3.

3) Platí v případě spalování biomasy pro spalování ve stacionárních zdrojích s výjimkou spalování výlisků z takové biomasy.

4) Vztahuje se na spalování těžkého topného oleje a jemu podobných kapalných paliv.

Ve vyhlášce č. 415/2001 Sb., §29, odst. 2, se stanoví, že výše uvedené specifické emisní limity s platností od 1. ledna 2018 se vztahují na spalovací stacionární zdroje, pro něž byla podána kompletní žádost o povolení provozu nebo obdobné povolení podle dřívějších právních předpisů před 1. září 2013 a které byly uvedeny do provozu nejpozději 1. září 2014.

Jelikož u těchto zařízení není prováděno každoroční měření emisí, je vhodné provést kontrolu plnění budoucích emisních limitů u dotčených kotlů v kotelnách již v současné době, s dostatečnou časovou rezervou před účinností nových emisních limitů.

Zejména u uhelných kotlů, které jsou zpravidla provozovány i řádově desítky let, je však prakticky nedosažitelné plnit výše uvedené emisní limity. Bude tedy patrně nutné jejich nahrazení moderními spalovacími zdroji s garantovanými hodnotami emisí pod úrovní emisních limitů platných od ledna 2018.

Kotle na plynná paliva

U plynných paliv dojde u zdrojů s tepelným příkonem nad 300 kW ke zpřísnění emisních limitů o 50 %: U NOx z 200 mg/m3 na 100 mg/m3, u CO ze 100 mg/m3 na 50 mg/m3, a to za shodných vztažných podmínek. Pro kotle na plynná paliva platí tyto přísnější emisní limity od 1. ledna 2020 (viz vyhláška č. 415/2001 Sb., §29, odst. 5). Zde je tedy delší časová rezerva pro opatření, která zaručí plnění uvedených emisních limitů.

Zařízení s tepelným příkonem do 300 kW

Obdobná opatření ve smyslu minimálních emisních požadavků pro zdroje na pevná paliva s tepelným příkonem do 300 kW, jsou stanovena přílohou č. 11 k zákonu č. 201/2012 Sb. Tyto požadavky musí být splněny do 10 let od nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. od 1. 9. 2022 (viz §41, odst. 16 zákona č. 201/2012 Sb.):

Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění

Dodávka paliva

Palivo

Jmenovitý tepelný příkon (kW)

Mezní hodnoty emisí1

CO

TOC2,3

TZL

mg.m-3

Ruční

Biologické

≤ 65

5 000

150

150

> 65 až 187

2 500

100

150

> 187 až 300

1 200

100

150

Fosilní

≤ 65

5 000

150

125

> 65 až 187

2 500

100

125

> 187 až 300

1 200

100

125

Samočinná

Biologické

≤ 65

3 000

100

150

> 65 až 187

2 500

80

150

> 187 až 300

1 200

80

150

Fosilní

≤ 65

3 000

100

125

> 65 až 187

2 500

80

125

> 187 až 300

1 200

80

125

Vysvětlivky:

1) Vztahuje se k suchým spalinám, teplotě 273,15 K, tlaku 101,325 kPa a k referenčnímu obsahu kyslíku 10 %; pro sálavé spalovací stacionární zdroje, určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti, se hodnoty vztahují k referenčnímu obsahu kyslíku 13 %.

2) TOC = celkový organický uhlík, kterým se rozumí úhrnná koncentrace všech organických látek s výjimkou methanu vyjádřená jako celkový uhlík.

3) Nevztahuje se na sálavé spalovací stacionární zdroje, určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti.

Toto zpřísnění limitů je natolik významné, že je nutné provést zásadní technická opatření u kotelen, kde jsou používány kotle uvedené do provozu v minulých letech, zejména pokud se jedná o kotle z první dekády tohoto století a starší. Zde se bude muset většinou jednat o výměnu kotlů, jelikož starší zařízení nejsou zpravidla schopna plnit výše uvedené limity, a to ani realizací technických opatření (např. výměna hořáků). Další možností je změna paliva (přechod z pevných paliv na kapalná či plynná, obecně s nízkými emisemi prachových částic) či systému vytápění (připojení na stávající centrální zdroj tepla, či jeho vybudování).

Tyto změny budou muset být u zdrojů s tepelným příkonem nad 300 kW provedeny do konce roku 2017, aby bylo zajištěno plnění emisních limitů od 1. 1. 2018. Po tomto datu nesmí být zařízení, která neplní zpřísněné emisní limity, provozována.