Moderní energie
pro Vás

Výběr z referencí

Design energetických úspor

Přestavba uhelné kotelny na kotelnu plynovo-olejovou

Popis zákazníka:

Společnost Mining Services and Engineering Sp. z o.o CZECHOWICE-DZIEDZICE jako součást PG SILESIA byla založena v roce 2012. Společnost se zabývá těžbou energetického černého uhlí, ale produkuje rovněž důlní plyn, kámen, který se využívá ve stavebnictví a v souladu s ekologickými požadavky skladuje a manipuluje s popílkem. Společnost provozuje v areálu těžební společnosti vlastní centralizovanou teplárenskou soustavu (uhelné kotle byly nahrazeny duálními kotly na degazovaný plyn z dolu a lehký topný olej). Společnost Mining Services and Engineering Sp. z o.o zasobuje těžební areál teplem pro vytápění a technologické ohřevy důlních větrů. Kromě tepla pro vytápění a technologické ohřevy zajiš´tuje rovněž teplou vodu pro vytápění důlních koupelen.

Popis projektu:

Cílem projektu „Přestavba technologie uhelné kotelny na kotelnu plynovo olejovou“ byla přestavba stávajicího tepelného zdroje, výtopny využívající uhelných roštových kotlů na kotelnu plynovo-olejovou o celkovém tepelném výkonu 17 MWt, jehož hlavními komponenty dva duální teplovodní kotle Bosch-Loss typu UNIMAT UT – M 48, 2 x 8 MW, pro zimní sezónu a jeden teplovodní kotel Bosch-Loss typu UNIMAT UT – M6 o výkonu 1 MW pro letní sezónu, které spolu tvoří jeden nedělitelný celek. Kotelna pbude i nadále fungovat ve výtopenském režimu, jako duální zdroj na degazovaný plyn a LTO.  Kotle jsou vybaveny duálními hořáky pro spalování degazovaného plynu v rozsahu kocentrace metanu  od 38% z vlastní produkce dolu a lehkého topného oleje (LTO). V rámci projektu došlo k demontáži  stávajících neekologických uhelných  parních kotlů s nízkou účinností,  včetně příslušenství sestávajícího z výměníkové stanice pára/voda a stávající úpravny vody. V rámci projektu bylo vyprojektováno nové palivové hospodářství sestávající z:

 • nového přívodního potrubí degazačního plynu DN 300, které propojuje degazační stanici s rekonstruovanou kotelnou 
 • nové redukční a regulační řady v degazační stanici 
 • olejového hospodářství pro  zásobování duálních hořáků kotlů.
 • venkovního skladovacího zásobníku LTO o kapacitě 30 m3.

Součástí řešení bylo rovněž vyvedení spalin. Každý ze tří kotlů je vybaven vlastním spalinovodem a komínem (2 x DN 800 a 1 x DN 350) doplněným přístupovými lávkami k  hrdlům pro  měření emisí.
Dále byla vyprojektována nová úpravna vody o výkonu 5 m3/h  a zařízení pro udržování tlaku v otopné soustavě. Na základě provedených rozborů surové vody byla navržena úprava vody na principu chemickém a vakuovém. Hlavní komponenty úpravny vody, změkčování (iontoměniče), dávkovací zařízení a korekce pH, redukce zbytkového O2, zařízení pro odplynění pracující na vakuové bázi a systému regulace úpravy vody. Úpravna vody byla dplněna systémem doplńováni vody do otopné soustavy a skladovacími zásobníky upravené vody o kapacitě 30 m3.

Součástí řešení bylo rovněž vyprojektování teplárenského uzlu sestávajícího z:

 • vyrovnavnače dynamických tlaků DN 700, H= 3,6m a rozdělovače a sběrače
 • tří cirkulačních čerpadel o výkonu 110 kWe pro zimní sezónu
 • dvou cirkulačních čerpadel o výkonu 22 kWe pro letní sezónu
 • propojovacích potrubních rozvodů

Jedná se unikátní instalaci duálního zdroje tepla do rekonstruovaného, památkově chraněného historického objektu (Technická památka ve správě státní památkové péče – Koserwator zabytków Bielsko Biała).

Průběh projektu:

 • Koncepční studie – návrh přestavby kotelny včetně příslušenství, zásobování plynem, nová koncepce elektronapájení spotřebiču v kotelně, návrh alternativního zásobování kotlů s využitím LTO, návrh letního teplovodního kotle pro ohřev vody pro hornické koupelny. Schválení koncepce objednatelem
 • Projektová dokumentace – dokumentace pro stavební povolení. Získání stavebního povolení a souhlasu státní pamatkové péče s úpravami na památkově chráněném objektu
 • Projektová dokumentace – projekt pro provedení stavby

Přínosy zákazníkovi:

 • Instalace duálního výtopenského zdroje na degazovaný důlní plyn a LTO
 • Zrušení neekologických zdrojů na černé uhlí
 • Využití vlastního paliva z degazace, pro který nebyl ve městě dosud odbyt a mařil se proto ředěním a vypouštěním do atmosféry
 • Instalace ekologického a vysokoúčinného zdroje pro výtopenskou výrobu tepla a teplé vody pro hornické koupelny
 • Dispoziční řešení respektuje budoucí možnost rozšíření výtopenského zdroje na teplárenský s možností instalace KGJ
 • Snížení emisí – zrušení provozu méně účinného zdroje tepla