Moderní energie
pro Vás

Výběr z referencí

Dotační poradenství

Instalace FVE a AKU + modernizace rozvodů elektřiny v ZOD Tísek - 50 kWp + 28 kWh

Popis zákazníka:

V současné době družstvo hospodaří na přibližně 1 400 hektarech zemědělské půdy v oblasti severozápadního okraje bývalého okresu Nový Jičín v průměrné nadmořské výšce kolem 400 metrů nad mořem. Hlavní činností družstva je v současné době rostlinná výroba. Výměra obhospodařované zemědělské půdy je 1356,95 ha, z toho výměra orné půdy je 1291,51 ha a trvalých travních porostů 65,44 ha. Družstvo hospodaří na katastrálních územích obcí Tísek, Slatina, Výškovice u Slatiny, Stará Ves u Bílovce, Bítov, Lubojaty a Bílovce – Horní předměstí. Družstvo pěstuje hospodářské plodiny jako například ozimou a jarní pšenici, ozimý ječmen, ozimé žito, ozimou řepku, oves, krmný hrách, mák, trávy na semeno, jetel na semeno a energetický šťovík. Součástí hospodaření ZOD je uplatňování Půdo ochranných technologií s důrazem na protierozní opatření, hospodaření s půdní vláhou a udržování půdní úrodnosti a její struktury, což představuje především bezorební způsob přípravy půdy před setím, setí meziplodin na zelené hnojení, zapravování posklizňových rostlinných zbytků do půdy a pravidelné každoroční vápnění půdy. V rámci spolupráce s místními mysliveckými sdruženími jsou osety každoročně na výměře 11 hektarů krmné bio pásy a myslivecká políčka. ZOD Tísek se významně podílí v rámci ochrany přírody a krajiny na několika projektech vytváření a údržby remízků a stromořadí na okrajích obhospodařovaných pozemků.

Popis projektu:

Cílem dotačního projektu „Instalace fotovoltaické elektrárny s bateriovým systémem s nezbytnými úpravami elektrorozvodů v Zemědělské společnosti v Bruzovicích“  je instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 50 kWp včetně všech dalších technologických zařízení potřebných pro správnou funkci systému, která bude instalována na střechách hospodářských objektů. Součástí elektrárny bude bateriový systém o celkové kapacitě 28 kWh. Celý systém bude vybaven inteligentním nadřazeným systémem řízení pro zajištění optimálního hospodaření s vyrobenou elektřinou z FVE a řízení akumulačních baterií tak, aby vyrobená elektřina byla vždy spotřebována v objektu. Inteligentní systém bude možné spravovat vzdáleně. V rámci realizace záměru rovněž dojde k nezbytným technologickým úpravám, jako jsou úpravy stávajících rozvaděčů, rekonstrukce páteřního rozvodu elektřiny a případných úprav na vnitřních rozvodech.

Průběh projektu:

  1. Podání Žádosti o dotaci.

Přínosy zákazníkovi:

  • Možnost čerpat dotace z veřejných zdrojů.
  • Realizací projektu dojde k nárůstu ekvity společnosti.
  • Výrazné snížení návratnosti realizace projektu.
  • Výroba vlastní ekologické elektřiny.
  • Modernizace zdrojů elektřiny.